KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 

1.       VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla POLS GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.pols.com.tr ’den erişilebilen Şirket Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

 

2.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) kapsamında işlenebilecektir.

 

  • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,
  • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,

·       Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi için,

·       Şirket’in Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası için,

·       Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için,

 

3.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından, gerek iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen, gerekse Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

       Şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile paylaşılmaktadır,

       Satın alınan ürünün, adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi de faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

       Cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

       Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

       Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

       Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Muzaffer Polat A.Ş. grup şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır.

       İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.

       Şirketimizin Kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşmanız halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına da gönderilmiş olmaktadır. Bu bilgilerinizin Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememeniz halinde, Şirketimizin sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanmanız gerekmektedir. .

 

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; web sitesi üyelik ve iletişim formları, web sitesi e-bülten kayıt formları, web sitesi canlı destek eklentisi, reklamlar üzerinden oluşturulan formlar ve yöntemleri ile toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması kanunundaki ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; www.polsgurme.com web sitemiz’de “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu” nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesini kabul ediyorum.